Sinh viên QH2017 các đối tượng sau:

Sinh viên QH2017.

Sinh viên các khóa từ khóa QH.2016F trở về trước chưa tích lũy hoặc cần học lại, học cải thiện điểm môn Tin học cơ sở đăng ký trực tiếp tại phòng Đào tạo.

Sinh viên QH2017 các đối tượng sau:

Sinh viên QH2017.

Sinh viên các khóa từ khóa QH.2016F trở về trước chưa tích lũy hoặc cần học lại, học cải thiện điểm môn Tin học cơ sở đăng ký trực tiếp tại phòng Đào tạo.