Học phần Công nghệ Thông tin - Truyền thông được thiết kế cho sinh viên thuộc chương trình đào tạo cử nhân của Nhà trường. Khóa học nhằm giúp sinh viên:

  1. nắm được các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin và truyền thông trong thời đại số;

  2. sử dụng thành thạo các kĩ năng về công nghệ tin và truyền thông trong công việc như: sử dụng thư điện tử, tra cứu và xác thực thông tin trên mạng, quản lý truyền thông mạng xã hội, cộng tác trực tuyến, quản lý cơ sở dữ liệu, thiết lập tệp trình chiếu, soạn thảo văn bản, xây dựng logo, slogan, và landing page;  

  3. có ý thức ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào công việc hang ngày, nâng cao chất lượng của công việc, phong cách làm việc trong xã hội hiện tại.

 

Sinh viên các đối tượng sau:

- Tổ chức khóa học cho sinh viên QH2018.F1 Khoa sư phạm Tiếng Anh.

- Sinh viên các khóa khác chưa tích lũy học phần Tin học cơ sở 2.

 

Sinh viên các đối tượng sau:

- Tổ chức khóa học cho sinh viên QH2018.F1 Khoa sư phạm Tiếng Anh.

- Sinh viên các khóa khác chưa tích lũy học phần Tin học cơ sở 2.

 

Sinh viên các đối tượng sau:

- Tổ chức khóa học cho sinh viên QH2018.F1 các khoa: Khoa NN&VH Nga, khoa NN&VH Pháp, NN&VH Trung Quốc, khoa NN&VH Đức, khoa NN&VH Nhật Bản, khoa NN& VH Hàn Quốc và bộ môn NN&VH Ả Rập.

- Sinh viên các khóa khác chưa tích lũy học phần Tin học cơ sở 2.