Sinh viên các đối tượng sau:

- Tổ chức khóa học cho sinh viên QH2018.F1 Khoa sư phạm Tiếng Anh.

- Sinh viên các khóa khác chưa tích lũy học phần Tin học cơ sở 2.

 

Sinh viên các đối tượng sau:

- Tổ chức khóa học cho sinh viên QH2018.F1 Khoa sư phạm Tiếng Anh.

- Sinh viên các khóa khác chưa tích lũy học phần Tin học cơ sở 2.

 

Sinh viên các đối tượng sau:

- Tổ chức khóa học cho sinh viên QH2018.F1 các khoa: Khoa NN&VH Nga, khoa NN&VH Pháp, NN&VH Trung Quốc, khoa NN&VH Đức, khoa NN&VH Nhật Bản, khoa NN& VH Hàn Quốc và bộ môn NN&VH Ả Rập.

- Sinh viên các khóa khác chưa tích lũy học phần Tin học cơ sở 2.