Các khóa học bồi dưỡng xây dựng đề thi

Khóa bồi dưỡng cán bộ chấm thi nói theo khung NLNN 6 bậc dành cho Việt Nam

Khóa bồi dưỡng cán bộ chấm thi viết theo khung  NLNN 6 bậc dành cho Việt Nam

Khóa bồi dưỡng cán bộ chấm thi nói theo khung NLNN 6 bậc dành cho Việt Nam